Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod

obchodní společnosti

SENZA podlahy-dveře v.o.s.


I. Úvodní ustanovení

 

Prodávajícím je obchodní společnost SENZA podlahy-dveře v.o.s., se sídlem Masarykova třída 1805, Teplice, 41501, korespondenční adresa: Masarykova třída 1805, Teplice, 41501, IČ: 07785411, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn.: A 28156 (dále též jen jako “Prodávající”). Veškeré další kontakty na Prodávajícího (telefon, e-mail atd.) jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu zboží (dále též jen jako „zboží“) třetí osobou (dále též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách https://senzaeshop.cz (dále též jen jako “e-shop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád (společně dále též jen jako „OP“) a, je-li Kupujícím spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto OP jsou k dispozici v rámci příslušné sekce e-shopu.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele je pro účely těchto OP považována i každá právnická osoba, a to bez ohledu na svou právní povahu, předmět činnosti apod.

OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží v e-shopu, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího z kupní smlouvy.

Prodávající neakceptuje přijetí nabídky / podání objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Podáním jednotlivé objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Prodávajícím Kupujícímu oznámena. Oznámení provede Prodávající uveřejněním nového znění OP v rámci příslušné sekce e-shopu. Taková změna OP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých, např. již uzavřených kupních smluv.

Prodávající sděluje Kupujícímu, že:

-          náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), přičemž tyto náklady si nese Kupující; Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nebo ceny nad jejich rámec (netýká se případného poštovného při přepravě apod.);

-          Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím; v případě objednání zboží, které není skladem (či v případě, že Kupující objednal větší množství daného zboží, než které je dle údajů v e-shopu v době zadání objednávky aktuálně skladem), je Prodávající oprávněn požadovat ihned po uzavření kupní smlouvy uhrazení zálohy / závdavku až do výše kupní ceny zboží (není-li uvedeno u příslušného zboží jinak); uvedené platí i v případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady jakoukoliv z plateb při odběru zboží (platba při osobním odběru, dobírka apod.);

-          kupní smlouva uzavíraná v rámci e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění;

-          Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených OZ a popsaných níže. K odstoupení může použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí OP;

-          státní dozor na dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (viz https://www.coi.cz/ ).


II. Odstoupení od kupní smlouvy

 

II.A     Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který je spotřebitelem

Ustanovení tohoto oddílu OP se použije pouze v případě, že Kupujícím je spotřebitel.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, nebo, bylo-li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupit může Kupující buď písemně, dopisem adresovaným na adresu Prodávajícího: SENZA podlahy-dveře v.o.s., Masarykova třída 1805, Teplice, 41501, nebo elektronicky, e-mailovou zprávou odeslanou na adresu prodejna@senzaeshop.cz. V odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky, jíž se odstoupení týká a bankovní spojení (či jiný požadovaný způsob vrácení) pro účely vrácení zaplacené kupní ceny Kupujícímu. Lhůta je zachována, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, se kterým je Kupující seznámen před zadáním objednávky a který je přílohou a nedílnou součástí OP.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, je povinen do 14 dní od odstoupení vrátit Prodávajícímu zboží, jehož se odstoupení týká, přičemž je povinen zboží osobně doručit Prodávajícímu na adresu některé z maloobchodních provozoven Prodávajícího uvedených na e-shopu v sekci „Prodejny“ (a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny), nebo zaslat na adresu Prodávajícího: SENZA podlahy-dveře v.o.s., Masarykova třída 1805, Teplice, 41501. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní tak, jak bylo Prodávajícím dodáno (včetně původního nepoškozeného obalu, příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi.

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně odstoupení od kupní smlouvy) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu (např. poštovné apod.) v souladu s § 1820 písm. g) OZ.

V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží Kupujícímu; jestliže však Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Prodávající náklady na dodání jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, stejným způsobem, kterým je přijal (jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující vyjádřil souhlas, např. uvedením takového údaje na formuláři odstoupení od smlouvy); Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal podle § 1832 odst. 1) OZ.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vrátí-li Kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, u nějž odpovídá za snížení hodnoty zboží, může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytuje Prodávající – nad rámec shora uvedeného zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy – ještě navíc za dále uvedených podmínek na odstoupení od smlouvy ohledně některých druhů zboží v prodloužené lhůtě (dále jen „Prodloužené právo na odstoupení“).

Prodloužené právo na odstoupení se týká zboží zakoupeného Kupujícím – spotřebitelem od Prodávajícího distančním způsobem v e-shopu (tj. na zboží, u nějž je kupní smlouva uzavírána na „kamenných“ prodejnách Prodávajícího, se Prodloužené právo na odstoupení nevztahuje).

Prodloužené právo na odstoupení je Kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě počínaje 15. dnem a konče 90. dnem, počítáno ode dne převzetí zboží, nebo, bylo-li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Na Prodloužené právo na odstoupení se přiměřeně použijí ustanovení týkající se zákonného práva na odstoupení (tj. na odstoupení ve lhůtě 14 dnů), ovšem s dále uvedenými výjimkami.

Prodloužené právo na odstoupení se týká pouze následujících druhů zboží: kusové koberce, rohožky, koupelnové předložky, kompletní balení vinylových dílců, kusové lišty; na jiný sortiment se Prodloužené právo na odstoupení nevztahuje.

Prodloužené právo na odstoupení se týká pouze následujících druhů zboží: kusové koberce, rohožky, koupelnové předložky, kompletní balení vinylových dílců, kusové lišty; na jiný sortiment se Prodloužené právo na odstoupení nevztahuje.

Prodloužené právo na odstoupení lze uplatnit pouze ohledně zboží, které je v bezvadném stavu, kompletní (včetně návodů a původního nepoškozeného obalu – obal smí být otevřený, ale jinak musí být neponičený a umožňující opětovné použití), není nikterak poškozeno ani zašpiněno a nebylo prokazatelně nikterak užíváno; nesplňuje-li zboží, byť i jen zčásti, některou z uvedených podmínek, Prodloužené právo na odstoupení ohledně něj uplatnit nelze. V případě balení vinylových dílců, pokud Kupující – spotřebitel zakoupil od Prodávajícího jednou kupní smlouvou vícero balení, Prodávající připouští, aby maximálně jedno balení mělo porušený obal a bylo rozbaleno (pouze za účelem prohlídky - posouzení barevného odstínu). Porušený obal musí být ve stavu, umožňujícím opětovné použití (neponičen, pouze otevřen v místě k tomu určenému – z čela balení); ostatní balení však musí být nerozbalena, nepoškozena, a i předmětné jedno rozbalené balení musí – s výjimkou porušeného obalu – veškeré ostatní podmínky uvedené výše v první větě tohoto odstavce (bezvadný stav, nepoškozeno, neužíváno atd.) splňovat.

Kupující nemůže podle § 1837 OZ odstoupit od smlouvy:

a)      o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (což Prodávající tímto Kupujícímu sděluje),

b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)      o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. na míru řezané koberce apod.),

e)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)        o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)        o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)      uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

II.B     Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem

Kupující, který není spotřebitelem, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených v příslušných ustanoveních OZ a z důvodů a způsobem tam uvedených. Práva a povinnosti smluvních stran se pak řídí OZ.


III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky, přičemž je povinen vyplnit všechny povinné údaje příslušného formuláře (v závislosti na tom, zda Kupující činí objednávku jako registrovaný zákazník, či jednorázovou objednávku bez registrace) v rámci e-shopu (dále též jen jako „RF“). Kupující je povinen se před uskutečněním objednávky seznámit s těmito OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást je Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání (odeslání) objednávky.

Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná. Objednávku Kupující odešle (závazně zadá) vůči Prodávajícímu příkazem “Odeslat objednávku” v rámci e-shopu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující objednávku zadá (viz i ustanovení § 1732 odst. 2 OZ). Obdržení objednávky Prodávající Kupujícímu neprodleně potvrdí na e-mail zadaný Kupujícím v RF.

Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP.

Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech (např. při podezřele velkém množství objednaného zboží, má-li pochybnost o tom, zda byla objednávka učiněna vážně apod.) ověřit telefonicky či jinak, zda objednávka učiněná Kupujícím byla učiněna vážně, případně požadovat po Kupujícím její potvrzení; nedojde-li v takových případech k vyvrácení pochybností, je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu bez jakékoliv náhrady zrušit (odstoupit od kupní smlouvy).

Na základě uzavřené kupní smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle uzavřené kupní smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a Kupující se zejména zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu zboží, náklady na dodání (zejména poštovné) a balné.

Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu na základě koupě zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou upraveno jinak.

IV. Kupní cena zboží, poštovné a balné – výše a splatnost

Kupní cena zboží je cenou smluvní. Kupní cena je stanovena podle aktuálního ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je v e-shopu u konkrétního zboží uvedena v okamžiku, kdy Kupující zadal objednávku zboží. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH, popř. včetně všech daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za balné, dopravné, dobírečné, které jsou v e-shopu uvedeny samostatně.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník (změna se však nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy). V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Je-li v e-shopu uváděna akční cena, platí tato vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupní cenu je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu před převzetím zboží Kupujícím.

V případě objednání zboží, které není skladem (či v případě, že Kupující objednal větší množství daného zboží, než které je dle údajů v e-shopu v době zadání objednávky aktuálně skladem), je Prodávající oprávněn požadovat ihned po uzavření kupní smlouvy uhrazení zálohy / závdavku až do výše kupní ceny zboží (není-li uvedeno u příslušného zboží jinak); uvedené platí i v případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady jakoukoliv z plateb při odběru zboží (platba při osobním odběru, dobírka apod.).

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti či kartou při osobním odběru na prodejně,

b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírečné),

c) platba prostřednictvím platební brány GoPay (online bankovní platby vybraných bank a platby kartami společností MasterCard, nebo Visa)

 

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, popřípadě způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

Výše nákladů na dodání zboží (poštovného) a balného (ceny placené Kupujícím za dopravu zboží), případně dobírečného (zvolil-li Kupující tento způsob platby, pokud je Prodávajícím umožněn), vychází z ceníků uvedených v příslušné sekci e-shopu a generuje se v konkrétním případě v rámci e-shopu automaticky, při volbě Kupujícího o způsobu dodání zboží a je splatná spolu s kupní cenou za stejných podmínek.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením sjednané kupní ceny zboží a/nebo poštovného a balného, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


V. Dodání zboží

Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky; do zahraničí zboží dodáno nebude. Objednávku resp. kupní smlouvu, u níž je místo dodání zboží mimo území České republiky, je Prodávající oprávněn kdykoliv bez náhrady odmítnout resp. zrušit (odstoupit od kupní smlouvy).

Dodací lhůtou se pro účely těchto OP rozumí lhůta od uzavření kupní smlouvy v rámci e-shopu, do okamžiku započetí expedice zboží Kupujícímu, tj. např. předání prvnímu dopravci apod.

Dodací lhůty ohledně jednotlivého zboží jsou zpravidla uváděny v e-shopu přímo u jednotlivých položek zboží. Nejsou-li tam (či Prodávajícím v potvrzení objednávky stanoveny) uvedeny lhůty jiné, platí, že u zboží, které je v e-shopu označeno jako „skladem“ (vždy však jen při objednávce maximálně takového množství daného zboží, které lze považovat v místě a čase za běžné a obvyklé), činí dodací lhůta maximálně 10 pracovních dnů; u ostatního zboží stanoví dodací lhůtu jednostranně Prodávající v závislosti na dodacích lhůtách jeho dodavatelů (Kupující je oprávněn před zadáním objednávky učinit Prodávajícímu dotaz na dodací lhůtu takového zboží), nedohodnou-li se Kupující a Prodávající jinak.

Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak (např. v případě osobního odběru zboží na pobočce Prodávajícího), je místem dodání zboží adresa uvedená Kupujícím jako dodací adresa v rámci jeho RF.

Při výdeji zboží je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující předložil doklad o objednaném zboží ve formě potvrující SMS, obsahující číslo objednávky.

Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a jeho převzetí Prodávajícímu písemně potvrdit (zpravidla osobě, která provádí doručení zboží). Kupující je povinen v případě, že místem dodání je některá z provozoven Prodávajícího (osobní odběr zboží), zboží vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl elektronickou poštou (e-mailem který uvedl již při nákupu) vyrozuměn o tom, že mu bylo zboží na dané provozovně připraveno k předání. V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím zboží u předem zaplaceného zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím zboží, které mělo být hrazeno na prodejně, bude po uplynutí lhůty k vyzvednutí Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem, kdy je mu zboží Prodávajícím či dopravcem předáno. Předáním zboží je splněna povinnost Prodávajícího odevzdat zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem. Je-li Kupující podnikatelem, splní Prodávající povinnost odevzdat mu zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, umožní-li mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci; stejným okamžikem přechází na takového Kupujícího též nebezpečí škody na zboží; vlastnické právo ke zboží však na Kupujícího, který není spotřebitelem, přechází až úplným zaplacením kupní ceny, jakož i nákladů na dodání zboží.

Dodání zboží zajišťuje Prodávající prostřednictvím:

a) osobního odběru Kupujícím na Kupujícím při zadání objednávky vybrané prodejně Prodávajícího (nabídka aktuálních prodejen určených k osobnímu odběru je vždy uvedena v e-shopu v sekci „Prodejny“ - a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny)

b) přepravní služby FOFR

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu dopravce, pokud to charakter, rozměr, hmotnost zboží nebo okolnosti vyžadují.

Zásilka se zbožím obsahuje fakturu a návod na používání zboží v českém jazyce, odpovídá-li to charakteru zboží.

V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


VI. Množství a jakost zboží, práva z vad zboží, postup při uplatnění reklamace (Reklamační řád)

Prodávající dodá zboží v množství sjednaném v kupní smlouvě. Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání zboží (např. dodacího listu), že Prodávající dodal menší množství zboží, a je-li Kupujícím podnikatel, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách (případné právo Kupujícího na vrácení poměrné části kupní ceny apod. tím není dotčeno).

Prodávající dodá zboží Kupujícímu v ujednané jakosti a provedení, nejsou-li jakost a provedení výslovně ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že zobrazení zboží v e-shopu (zejména co se týče odstínů barev) nemusí zcela přesně odpovídat skutečnosti, a dále že zboží – podlahové krytiny – jsou vyráběny v šaržích, které se od sebe (např. v případě dvou rolí) mohou drobně (zejména odstínem barvy) odlišovat (nutno zohlednit např. v případě předpokládané kombinace více kusů zboží).

Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že (viz § 2161 OZ) zboží nemá vady, zejména pak, že v době, kdy Kupující – spotřebitel zboží převzal:

-          má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující – spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-          se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-          zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (tím není dotčeno ustanovení viz výše týkající se zejména barevných odstínů / šarží),

-          je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Při prodeji zboží Kupujícímu – spotřebiteli je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní obecně závazný právní předpis lhůtu jinou; při koupi použitého zboží činí záruční doba 12 měsíců.

Prodávající poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli, nad rámec uvedené zákonné záruky, ještě dodatečnou záruční dobu v délce dalších 12 měsíců – dále jen „Prodloužená záruka“.

Prodloužená záruka počíná běžet dnem následujícím po dni skončení zákonné záruční doby.

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na podlahové krytiny (koberce včetně kusových, PVC, vinylové dílce); Prodloužená záruka se tak nevztahuje na ostatní sortiment (včetně např. rohožek apod.).

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na podlahové krytiny zakoupené Kupujícím – spotřebitelem od Prodávajícího distančním způsobem v e-shopu (tj. na podlahové krytiny, u nichž je kupní smlouva uzavírána na „kamenných“ prodejnách Prodávajícího, se Prodloužená záruka nevztahuje).

Prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení zboží, včetně opotřebení běžných (např. změny barev v důsledku slunečního svitu, vychozená místa na podlahových krytinách apod.), jakož ani na mechanická či estetická poškození zboží.

Při prodeji zboží Kupujícímu – podnikateli se záruka ani Prodloužená záruka neposkytuje.

Záruka se nevztahuje u věci, prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Reklamace vad nemusí být uznána jako oprávněná také tehdy, týká-li se vad způsobených nesprávným či neodborným používáním zboží či chybnou manipulací s ním, neodbornou instalací, nedodržením pokynů stanovených výrobcem zboží či způsobených vnějšími okolnostmi.

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo). Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tj. k zachování práv ze záruky je nutno nejpozději v poslední den záruční doby uplatnit u Prodávajícího reklamaci).

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho prohlídku.

Je-li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a je-li Kupující spotřebitelem, pak i § 2161 až 2174 OZ).

 

Kupující – spotřebitel má v případě, že zboží má vady, následující práva:

-          nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

-          právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

-          neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to písemně na adrese SENZA podlahy-dveře v.o.s., Masrykova třída 1805, Teplice, 41501, nebo elektronicky, e-mailovou zprávou odeslanou na adresu: prodejna@senzaeshop.cz.

Reklamované zboží má Kupující možnost odeslat na adresu SENZA podlahy-dveře v.o.s., Masrykova třída 1805, Teplice, 41501, kde se též zajišťuje záruční a pozáruční servis zboží, nebo zboží osobně reklamovat na některé z maloobchodních provozoven Prodávajícího uvedených na e-shopu v sekci „Prodejny“ (a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny).

 

Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být označen viditelně "REKLAMACE".

V reklamaci je Kupující povinen pokud možno uvést označení Kupujícího (zejména jméno a příjmení), adresu Kupujícího, telefonické spojení (slouží především k urychlení komunikace) a e-mailovou adresu na Kupujícího, datum nákupu a podrobný popis reklamované vady (jak se vada projevuje, kdy a jak byla zjištěna atd.). K reklamaci Kupující připojí kopii nákupního dokladu zboží. Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží. Součástí reklamace musí být i volba nároku Kupujícího (tj. co Kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit).

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně reklamace, odstoupení od kupní smlouvy apod.) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Je-li Kupujícím spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí co nejdříve, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující - spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace (přičemž zmeškání této lhůty žádná práva Kupujícího – podnikatele ani fikci oprávněnosti reklamace nezakládá).

Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (na e-mail, který uvedl již při nákupu) bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující  - spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující - spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud Kupující nepředal Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamačního řízení se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy Prodávající vyrozuměl Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován zpravidla e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně telefonicky či SMS apod. Pokud bylo zboží při reklamaci předáno / zasláno Prodávajícímu, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, nevyplývá-li ze způsobu vyřízení reklamace něco jiného. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena Kupujícímu – spotřebiteli výměnou zboží za nové, záruční doba nepočíná běžet znovu, ale pokračuje běh původní záruční doby, a to od data vyřízení reklamace.

V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím reklamovaného zboží po vyřízení reklamace po dobu delší než 14 dnů, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné, ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující předložil doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.


VII. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a práva Kupujícího coby subjektu údajů (včetně úpravy otázek zasílání obchodních sdělení) jsou blíže upraveny a popsány v INFORMAČNÍM MEMORANDU O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prodávajícího, které je umístěno v sekci “Ochrana osobních údajů”, v internetovém obchodu https://senzaeshop.cz

 

VIII. Zvláštní ustanovení týkající se podmínek služby „Rezervace zboží na prodejně“

Rezervace je nezávazná, není nikterak zpoplatněna (ani není vyžadována žádná předplatba ceny zboží apod.), a je-li ze strany prodávajícího potvrzena, je zboží pro kupujícího nezávazně rezervováno po dobu 2 dnů od potvrzení (zboží lze přijít zakoupit zpravidla do 60 minut od potvrzení rezervace) na vybrané prodejně. Po uplynutí této doby bude rezervace automaticky, bez jakýchkoliv sankcí či nákladů pro kupujícího, zrušena. Potvrzení rezervace není akceptací objednávky ani potvrzením o uzavření kupní smlouvy apod. – slouží výlučně jako potvrzení o tom, že zboží je pro kupujícího nezávazně rezervováno na vybrané prodejně.

Prodej, tedy uzavření kupní smlouvy (včetně platby) je uskutečněn v těchto případech vždy zásadně až na „kamenné“ prodejně prodávajícího (tj. nejde o prodej distančním způsobem) a vztahují se na něj obchodní podmínky prodeje na „kamenné“ prodejně – nikoliv podmínky prodeje v rámci e-shopu.

Na „kamenné“ prodejně tak zejména má kupující standardní možnost se se zbožím seznámit, vyzkoušet si jej, a rozhodnout se, zda jej zakoupí či nikoliv.

Zejména ale v takovém případě nemá ani kupující, který je spotřebitelem, právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů postupem dle § 1829 a násl. OZ.

Ustanovení těchto obchodních podmínek, upravující prodej zboží přes e-shop, zejména pak práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při takovém prodeji, se proto na službu Rezervace zboží na prodejně a na nákup takto rezervovaného zboží nepoužijí.

 


IX. Závěrečná ustanovení, mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím při nákupu v e-shopu se řídí Českým právem a těmito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP. Tyto OP Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

 

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1.3.2021.

SENZA podlahy-dveře v.o.s.

Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím